Diaconie

Diaconie

About2

De handen van de gemeente

Het College van diakenen, kortweg de diaconie, draagt zorg voor de lichamelijke, sociale en materiële noden van de medemens; plaatselijk, landelijk en wereldwijd. Kernwoorden: barmhartigheid en rechtvaardigheid.

De diakenen zijn lid van de kerkenraad, maar de diaconie is een zelfstandig rechtspersoon naast de gemeente. De geldmiddelen en overige bezittingen van de gemeente en die van de diaconie blijven daardoor gescheiden.

De diakenen hebben ook een eigen rol in de kerkdienst: zij verzamelen ("collecteren") de gaven van de gemeenteleden en helpen bij het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal.

De diakenen zijn actief op verschillende gebieden:

 • De gemeentediakenen houden zich bezig met het wel en wee van de inwoners van de gemeente Overbetuwe. Ze werken nauw samen met maatschappelijke organisaties als Vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk, Forte Welzijn en de voedselbank. In overleg kan noodhulp, een lening of een kerstattentie worden verstrekt.
 • De ZWO-diaken maakt deel uit van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie valt onder de diaconie. Zending is de verspreiding van het Woord van God, Werelddiaconaat is zorg voor hen die geen helper hebben in de wereld en Ontwikkelingssamenwerking helpt mensen om een eigen menswaardig bestaan op te bouwen. Er wordt nauw samengewerkt met Kerk in Actie en Dorcas.
 • De jeugddiaken stimuleert de jongeren in de kerkgemeente om om te zien naar de zwakkeren in de samenleving.
 • De (thema)diaken duurzaamheid maakt de mensen bewust van het verduurzamen van hun gedrag (energiebesparing, afval beperken en scheiden, duurzaam inkopen, omgaan met elkaar, en meer) en maakt het handelen van de kerkorganisatie duurzamer. De schepping is ons toevertrouwd en we hebben de opdracht haar te bewaren voor ons nageslacht.
 • Noodfonds Betuwe
  In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De financiële crisis zorgde ervoor dat de hoeveelheid (stille) armoede en de groep ‘minima’ aanzienlijk groeide. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen.
  Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken heeft samenwerking met elkaar gezocht. Door de krachten te bundelen kan er sneller, evenwichtiger en eerlijker hulp geboden worden aan mensen in acute (geld)nood. Daarbij worden de individuele diaconieën ontlast in de zorg voor behoeftigen. Zie ook: www.noodfondsbetuwe.nl

De diaconie ondersteunt projecten in het binnen- en buitenland.

Heb je een vraag dan kun je altijd contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Richtlijnen voor giften: lokaal, nationaal en internationaal

De diaconie kijkt waar hulp nodig is. Dit doet zij in nauwe samenwerking met andere organisaties. Soms bestaat de hulp uit materiële zaken (bijvoorbeeld een andere wasmachine), soms uit financiële steun. De diaconie krijgt haar middelen uit de opbrengsten van bezittingen, uit erfenissen en collecten. Deze verdeelt zij over veel doelen; soms dichtbij (zoals noodhulp voor een medemens in een acute noodsituatie), soms veraf (steun aan ontwikkelingsprojecten of bij natuurrampen). Dit doet zij op basis van een aantal richtlijnen, die ook te vinden zijn op de website van de kerk. De bijdrage kan bestaan uit een (renteloze) lening, een gift, een bijdrage in natura (broden voor de voedselbank) of "in de hand" (kerstattentie).

De richtlijnen, vastgesteld in de diaconievergadering dd. 9 februari 2021, zijn:

 • Hoofdlijn is: we geven in principe hoofdzakelijk aan grote christelijke organisaties die met kerken verbonden zijn, goed functioneren, transparant zijn in hun rapportages en toezicht houden op de lokale uitvoering van het werk. Van deze hoofdlijn kan worden afgeweken om interessante kleinere organisaties ook een kans op steun te geven.
 • Landelijk leunen we ook op de advisering van adviescolleges zoals het classicale bijdragenadviescollege waar onze classis onder valt.
 • Tenminste ieder half jaar ligt er een voorstel van de ZWO-diaken (zo mogelijk voorbereid samen met enkele leden van de ZWO-groep) over de besteding van de gelden voor regionale, landelijke en internationale projecten.
 • Als gemeenteleden vanwege hun betrokkenheid bij projecten voorstellen doen voor het besteden van gelden aan kleine of losstaande projecten dan kan de diaconie besluiten daar positief op te reageren met een eenmalige gift van ten hoogste € 500.
 • Binnengekomen verzoeken om geldelijke ondersteuning worden niet apart behandeld in een diaconievergadering tenzij een diaken het verzoek indient deze mail te agenderen.
 • In principe bestemt de diaconie circa 20 % van de beschikbare gelden aan plaatselijke doelen, circa 30 % aan regionale en landelijke doelen en circa 50 % wereldwijd.
 • Plaatselijk kan het geld worden besteed aan mensen in nood, armoedebestrijding, ouderen, gehandicapten, diaconaal jeugdwerk, vluchtelingenwerk, diaconale vakantieweken, wereldwinkel, bloemenfonds.
 • Regionaal of landelijk kunnen de gelden besteed worden aan doelen die vermeld staan in overzichten van regionale adviescolleges, grote christelijke organisaties, colleges van diakenen van grote steden, diaconale vakantieweken.
 • Bij projecten van organisaties kijkt de diaconie ook of de organisatie een CBF-keurmerk heeft of een ANBI-status.
 • Bij de verdeling van gelden wereldwijd houdt de diaconie rekening met de verdeling over verschillende thema's zoals noodhulp, zending, armoedebestrijding, hulp aan vluchtelingen, opbouw gemeenschappen, scholing, jeugd en kinderen in de knel. Ook wordt een zekere spreiding over continenten nagestreefd.

ANBI gegevens

 anbi logo

 Kerk

 anbi logo

 Diaconie

Image

Veilige kerk

Onze gemeente wil een veilige kerk zijn en is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen.
Het team is een samenwerkingsver-band van 12 gemeenten in onze regio waar u misbruik en grensover-schrijdend gedrag kunt melden.
Het team is bereikbaar op het mailadres: vertrouwenspersoon@ringelst.nl .

Op een melding wordt vanuit het team binnen twee dagen gereageerd.

Kopij website

Stuur kopij voor de website naar
webmaster@pg-elst.nl
kopij

Feedback

   Deze site is er voor u ! 
   Heeft u hierover op- of aanmerkingen of een waardering, laat het ons weten via
deze link 

Jes Spoelstra, Rob Coenen, Annet Postma, Kees van Nes

Free Joomla! templates by AgeThemes